အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာမူဘောင်နှင့် သဘောတရား
သဘောတရားများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာ မူဘောင်နှင့် သဘောတရားလမ်းညွှန် (GIFT) သည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းများရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော၊ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စေ့စပ်သေချာသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းသည် အခြေအနေအပေါ် မူတည်နေသည့်အတွက် အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးနည်းလမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းသောဖိုဆန်သည့်နည်းလမ်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆက်နွယ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်း စသည်ဖြင့် ကျားမဆန်းစစ်လေ့လာမှု ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း (၃) မျိုးကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပေးထား သော အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်တွင် ကျားမရေးရာအခြေပြုတွန်းအားများကို ယင်းနည်းလမ်းတစ်ခုစီက ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

မိတ်ဆက် - ကျားမရေးရာပါဝင်မှုရှိသော စီမံကိန်းများ ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်း

အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခများက လူအဖွဲ့အစည်းများကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲစေသည်။ လူမှုရေးရာတည်ဆောက်ပုံများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ၎င်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများကို ပျက်ပြားစေသည်။ ထိခိုက်လွယ်ပြီး ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားနေရသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူပညာရှင်များသည် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားနေသော၊ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပြိုကွဲနေသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားများနှင့် အကျိုးဆက်များကို ဖြေရှင်းရပါသည်။ လူငယ်အမျိုးသားများအား စစ်ပုံစံ သွတ်သွင်းမှုမြင့်တက် လာခြင်းသည် အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုများပြားလာသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အားလုံးကို ထိခိုက်စေကာ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြေရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း အကျိုးဆက်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပဋိပက္ခမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လျော့ချခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းပါးလျက် ရှိနေသေးသည်။ အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရာ၌ အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည် အလွန်အရေးပါပြီး ယင်းကို ဒုတိယနေရာတွင်ထား၍ စဉ်းစားခြင်း၊ နောင်မှ အလျဉ်းသင့်သလို စဉ်းစားခြင်းတို့ မပြုသင့်ပါ။၁ ကျားမရေးရာအရ အားလုံးပါဝင်မှု ရှိသော မူဘောင်နှင့် သဘောတရားသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို စတင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် စေ့စပ်ပြည့်စုံသော ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဤလမ်းညွှန်အား အာရဗီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နှင့် ဆွာဟီလီ ဘာသာများဖြင့်လည်းရယူနိုင်သည်။  
 

ဤလမ်းညွှန်သည်-

  • ကျားမရေးရာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ထားသည်။
  • ကျားမရေးရာနှင့် ပဋိပက္ခအခြေပြုတွန်းအားများအကြား ဆက်နွယ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွင် ယင်း၏အရေးပါမှုကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။
  • ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားနှင့် ကျားမရေးရာဆိုင်ရာအားလုံး ပါဝင်မှု ရှိရေးမူဘောင်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတို့ကို လေ့လာသုံးသပ်ထားပြီး 
  • စီမံကိန်းပုံစံရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက် မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
     

Related Publications

Going Beyond Accountability to Deter Conflict-Related Sexual Violence

Going Beyond Accountability to Deter Conflict-Related Sexual Violence

Tuesday, March 14, 2023

By: Dara Kay Cohen

In a historic move, President Biden signed a memorandum last November that bolstered the U.S. response to conflict-related sexual violence, including rape, sexual slavery, forced pregnancy, forced sterilization and other forms of wartime sexual harm. The new directive was timed to coincide with an international conference in London that marked the 10-year anniversary of the U.K.’s Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative and sought to build on the initiative’s 2014 global summit as well as the “declaration of commitment” to end sexual violence in conflict that was signed by more than 150 countries in 2013.

Type: Analysis and Commentary

GenderHuman Rights

The Latest @ USIP: Colombian Women’s Contribution to Peacebuilding

The Latest @ USIP: Colombian Women’s Contribution to Peacebuilding

Thursday, March 9, 2023

By: Viviana Sarmiento

Women have been both victims and combatants throughout Colombia’s history of civil conflicts. But it wasn’t until recently that they were included as active negotiators in the peacebuilding process. Viviana Sarmiento, a Colombian political scientist and researcher, discusses how Colombian women contributed to the design and implementation of 2016 FARC peace accords, the opportunity to bring gender-inclusive perspectives into negotiations with other armed groups, and what Colombian women can teach others around the world about women’s inclusion in peacebuilding.

Type: Blog

GenderPeace Processes

In Pakistan, Women Police Push for Gender Equality

In Pakistan, Women Police Push for Gender Equality

Thursday, March 9, 2023

By: Amna Kayani;  Jumaina Siddiqui

In Pakistan, few institutions epitomize the connection between power and male dominance better than the police. Even after a decade of Pakistani government efforts to recruit more women in police departments, policing in Pakistan remains an overwhelmingly masculine profession — with women making up less than 3 percent of the country’s police force, despite quotas in place. And for the policewomen who do serve, institutional barriers and societal prejudices have made career progression an increasingly uphill battle.

Type: Blog

GenderJustice, Security & Rule of Law

The Latest @ USIP: Why Women Are So Vital to Sustaining Peace and Security

The Latest @ USIP: Why Women Are So Vital to Sustaining Peace and Security

Wednesday, March 8, 2023

By: Jennifer Hawkins;  Brigadier General Maura Hennigan;  Lida Noory;  Brooke Owens

On International Women’s Day, USIP spoke with senior U.S. government officials about women’s role in peace and national security. Lida Noory, the director for women, peace and security at the State Department’s Office of Global Women's Issues; Jennifer Hawkins, a senior women, peace and security advisor at USAID; Brooke Owens, a women, peace and security advisor working with the Department of Defense; and Brigadier General Maura Hennigan, the president of Marine Corps University, explain why the security of any nation is directly tied to the status and security of its women and how in conflict-torn countries, women’s meaningful participation in peace processes is vital to building and sustaining peace.

Type: Blog

GenderPeace Processes

View All Publications