အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာမူဘောင်နှင့် သဘောတရား
သဘောတရားများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာ မူဘောင်နှင့် သဘောတရားလမ်းညွှန် (GIFT) သည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းများရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော၊ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စေ့စပ်သေချာသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းသည် အခြေအနေအပေါ် မူတည်နေသည့်အတွက် အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးနည်းလမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းသောဖိုဆန်သည့်နည်းလမ်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆက်နွယ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်း စသည်ဖြင့် ကျားမဆန်းစစ်လေ့လာမှု ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း (၃) မျိုးကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပေးထား သော အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်တွင် ကျားမရေးရာအခြေပြုတွန်းအားများကို ယင်းနည်းလမ်းတစ်ခုစီက ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

မိတ်ဆက် - ကျားမရေးရာပါဝင်မှုရှိသော စီမံကိန်းများ ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်း

အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခများက လူအဖွဲ့အစည်းများကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲစေသည်။ လူမှုရေးရာတည်ဆောက်ပုံများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ၎င်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများကို ပျက်ပြားစေသည်။ ထိခိုက်လွယ်ပြီး ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားနေရသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူပညာရှင်များသည် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားနေသော၊ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပြိုကွဲနေသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားများနှင့် အကျိုးဆက်များကို ဖြေရှင်းရပါသည်။ လူငယ်အမျိုးသားများအား စစ်ပုံစံ သွတ်သွင်းမှုမြင့်တက် လာခြင်းသည် အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုများပြားလာသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အားလုံးကို ထိခိုက်စေကာ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြေရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း အကျိုးဆက်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပဋိပက္ခမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လျော့ချခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းပါးလျက် ရှိနေသေးသည်။ အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရာ၌ အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည် အလွန်အရေးပါပြီး ယင်းကို ဒုတိယနေရာတွင်ထား၍ စဉ်းစားခြင်း၊ နောင်မှ အလျဉ်းသင့်သလို စဉ်းစားခြင်းတို့ မပြုသင့်ပါ။၁ ကျားမရေးရာအရ အားလုံးပါဝင်မှု ရှိသော မူဘောင်နှင့် သဘောတရားသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို စတင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် စေ့စပ်ပြည့်စုံသော ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဤလမ်းညွှန်အား အာရဗီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နှင့် ဆွာဟီလီ ဘာသာများဖြင့်လည်းရယူနိုင်သည်။  
 

ဤလမ်းညွှန်သည်-

  • ကျားမရေးရာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ထားသည်။
  • ကျားမရေးရာနှင့် ပဋိပက္ခအခြေပြုတွန်းအားများအကြား ဆက်နွယ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွင် ယင်း၏အရေးပါမှုကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။
  • ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားနှင့် ကျားမရေးရာဆိုင်ရာအားလုံး ပါဝင်မှု ရှိရေးမူဘောင်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတို့ကို လေ့လာသုံးသပ်ထားပြီး 
  • စီမံကိန်းပုံစံရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက် မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
     

Related Publications

Gender Inclusive Framework and Theory (Hausa)

Gender Inclusive Framework and Theory (Hausa)

Tuesday, June 22, 2021

By: Kathleen Kuehnast, Ph.D.; Danielle Robertson

Daftarin da ke bada kulawa ga jinsi kundi ne da akayi nazari a tsanake wajen samar da shi da zai saukaka yadda za’a rika bada kulawa tare da amfani da al’amuran da suka shafi jinsi yayin tsara wani shiri ko aiki. Saboda aikin samar da zaman lafiya ya dogara da nazartan al’amarin da yake dubawa, daftarin da ke bada kulawa ga jinsi ya gabatar da hanyoyi uku na nazartan al’amuran da suka shafi jinsi-mata, zaman lafiya da tsaro; halaye da dabi’un maza na kwarai; da asali ko alamomi da suka hadu da juna-an samar da su da nufin fuskantar al’amuarn jinsi dan kyautata tsara shirye-shiryen jaddada zaman lafiya.

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Gender Inclusive Framework and Theory (Dari)

Gender Inclusive Framework and Theory (Dari)

Friday, May 21, 2021

By: Kathleen Kuehnast, Ph.D.; Danielle Robertson

(Dari) The Gender Inclusive Framework and Theory (GIFT) guide is an approachable and thorough tool that facilitates the integration of gender analysis into project design. Because peacebuilding work is context dependent, the GIFT puts forth three approaches to gender analysis – the Women, Peace and Security Approach; the Peaceful Masculinities Approach; and the Intersecting Identities Approach – that each illuminate the gender dynamics in a given environment to better shape peacebuilding projects.

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Gender Inclusive Framework and Theory (Swahili)

Gender Inclusive Framework and Theory (Swahili)

Wednesday, May 5, 2021

By: Kathleen Kuehnast, Ph.D.; Danielle Robertson

Mwongozo wa Nadharia na Mfumo wa Kujumuisha Jinsia Zote (GIFT) ni njia rahisi na zana ya kina inayowezesha kujumuisha uchambuzi wa kijinsia katika uundaji wa mradi. Kwa sababu kazi ya kudumisha amani inategemea muktadha, GIFT inaweka mbele njia tatu za uchambuzi wa kijinsia-mtazamo wa Wanawake, Amani na Usalama; mtazamo wa Uume wenye Amani; na mtazamo wa Utambulisho Ingiliani-ambazo zote zinaangizia mabadiliko ya kijinsia katika mazingira fulani ili kutengeneza vyema miradi ya kudumisha amani.

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Democracy Is the Afghan Government’s Best Defense Against the Taliban

Democracy Is the Afghan Government’s Best Defense Against the Taliban

Thursday, April 22, 2021

By: Scott Worden; Belquis Ahmadi

The Biden administration’s announcement last week that U.S. troops would be out of Afghanistan by September 11 came as a blow to the current peace talks and many Afghan citizens who appreciate the rights and freedoms that international forces have helped to defend against the Taliban. Still, President Biden made clear that the United States continues to support the Afghan government and democratic system, and, to that end, the administration has indicated it would request $300 million from Congress in additional civilian aid. But Biden explicitly de-linked U.S. troops from that equation — stating that they would not be “a bargaining chip between warring parties.”

Type: Analysis and Commentary

Peace Processes; Gender; Democracy & Governance

View All Publications