چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت

رهنمودی برای تبدیل کردن تئوری به عمل

رهنمود تئوری و چهارچوب فراگیر جنسیت(GIFT) ابزارقابل دسترس و کامل است که ادغام تحلیل جنسیت را در طراحی پروژه تسهیل میکند. از آنجا که کار با تامین صلح به وضعیت و شرایط وابسته است، رهنمود تئوری و چهارچوب فراگیر جنسیت، سه رویکرد برای تحلیل جنسیت را ارائه میدهد—رویکرد زنان، صلح و امنیت؛ رویکرد مردگرایی صلح آمیز و رویکرد رابطه هویت های جنسیتی – که هر رویکرد محرکه های جنسیت را در یک محیط معین توضیح میدهد تا پروژه های تامین صلح به شکل بهتری طرح و تطبیق گردند.

قدمه: طراحی پروژه های فراگیر جنسیت

منازعه خشونت آمیز جوامع را دچار آشوب نموده و اغلباً جوامع را دو قطبی می نماید—این امر ساختارهای اجتماعی، به ویژه نقش زنان و مردان و روابط بین آنها را متأثر میسازد. در محیط های شکننده و متأثر از منازعه، فعالین عرصه تامین صلح باید به عوامل و پیامد های جوامع خشونت گرا و از هم گسسته بپردازند. سوق دادن روزافزون مردان جوان به نظامی یکی از این عوامل است و خشونت جنسی گسترده همه افراد جامعه را متأثر می نماید، حتی پس از توقف خشونت. با این حال، هنوز هم تجزیه و تحلیل جنسیتی در پروژه هایی که با هدف جلوگیری یا کاستن از آثار منازعه طراحی میشوند، نادیده گرفته میشود. طراحی فراگیر جنسیت پروژه ها جهت طرح بهترین رویکردها برای جلوگیری ازبروز منازعات خشونت آمیز و حفظ صلح ضروری است—این مسأله یک امر ثانوی نیست و نباید همانند یک موضوع ثانوی باشد. 1چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت (GIFT) یک رویکرد ساده، اما بسیار دقیق برای ادغام تحلیل جنسیتی در طراحی پروژه است.

چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت موارد زیر را احتوا می کند:

  • جنسیت را تعریف می کند؛
  • رابطه بین جنسیت و عوامل بالقوه منازعه و اهمیت آن را در تامین صلح شرح می دهد؛
  • تئوری تغییر و چهارچوب تحلیلی را برای شمولیت جنسیت بررسی می کند؛ و
  • رهنمودهای مشخصی را در رابطه با ادغام جنسیت در طراحی پروژه ارائه می نماید.

Related Publications

How the Taliban’s Hijab Decree Defies Islam

How the Taliban’s Hijab Decree Defies Islam

Thursday, May 12, 2022

By: Belquis Ahmadi;  Mohammad Osman Tariq

The Taliban continued this week to roll back Afghan women’s rights by decreeing women must be fully covered from head to toe — including their faces — to appear in public. This follows decrees limiting women’s ability to work, women’s and girls’ access to education and even limiting their freedom of movement. Afghan women are rapidly facing the worst-case scenario many feared when the Taliban took over last summer. While the Taliban justify these moves as in accordance with Islam, they are, in fact, contradicting Islamic tradition and Afghan culture as the group looks to resurrect the full control they had over women and girls when they ruled in the 1990s.

Type: Analysis and Commentary

GenderHuman RightsReligion

Protecting the Participation of Women Peacebuilders

Protecting the Participation of Women Peacebuilders

Tuesday, March 8, 2022

By: Negar Ashtari Abay, Ph.D.;  Kathleen Kuehnast, Ph.D.

Worsening violence against women is often a precursor to — and early outcome of — the rise in coups and authoritarianism that have made recent headlines. Not only does protecting women’s participation in public life and decision-making go hand-in-hand with democracy, but the former is actually a precondition for the latter. As we mark International Women’s Day in 2022, we would do well to remember that global efforts to prevent violent conflict and sustain peace are significantly undermined when women are deterred from access to participation and full leadership without fear of reprisals and violence. 

Type: Analysis and Commentary

GenderPeace Processes

Peaceful Masculinities: Religion and Psychosocial Support Amid Forced Displacement

Peaceful Masculinities: Religion and Psychosocial Support Amid Forced Displacement

Wednesday, March 2, 2022

By: Negar Ashtari Abay, Ph.D.;  Andrés Martínez;  Carolina Buendia Sarmiento

The number of people displaced globally due to conflict and violence nearly doubled between 2010 and 2020 from 41 million to 78.5 million, the highest number on record. Forced displacement, within and across national borders, exposes persons to stressful events and trauma, making psychosocial support a critical part of successful integration in new communities and societies. Those forcibly displaced include women and girls, men and boys, and gender and sexual minorities.

Type: Analysis and Commentary

GenderReligion

View All Publications