چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت

رهنمودی برای تبدیل کردن تئوری به عمل

رهنمود تئوری و چهارچوب فراگیر جنسیت(GIFT) ابزارقابل دسترس و کامل است که ادغام تحلیل جنسیت را در طراحی پروژه تسهیل میکند. از آنجا که کار با تامین صلح به وضعیت و شرایط وابسته است، رهنمود تئوری و چهارچوب فراگیر جنسیت، سه رویکرد برای تحلیل جنسیت را ارائه میدهد—رویکرد زنان، صلح و امنیت؛ رویکرد مردگرایی صلح آمیز و رویکرد رابطه هویت های جنسیتی – که هر رویکرد محرکه های جنسیت را در یک محیط معین توضیح میدهد تا پروژه های تامین صلح به شکل بهتری طرح و تطبیق گردند.

این راهنما به زبان های عربی ، برمه ای، سواهیلی، انگلیسی ، فرانسوی و اسپانیایی نیز موجود است.

قدمه: طراحی پروژه های فراگیر جنسیت

منازعه خشونت آمیز جوامع را دچار آشوب نموده و اغلباً جوامع را دو قطبی می نماید—این امر ساختارهای اجتماعی، به ویژه نقش زنان و مردان و روابط بین آنها را متأثر میسازد. در محیط های شکننده و متأثر از منازعه، فعالین عرصه تامین صلح باید به عوامل و پیامد های جوامع خشونت گرا و از هم گسسته بپردازند. سوق دادن روزافزون مردان جوان به نظامی یکی از این عوامل است و خشونت جنسی گسترده همه افراد جامعه را متأثر می نماید، حتی پس از توقف خشونت. با این حال، هنوز هم تجزیه و تحلیل جنسیتی در پروژه هایی که با هدف جلوگیری یا کاستن از آثار منازعه طراحی میشوند، نادیده گرفته میشود. طراحی فراگیر جنسیت پروژه ها جهت طرح بهترین رویکردها برای جلوگیری ازبروز منازعات خشونت آمیز و حفظ صلح ضروری است—این مسأله یک امر ثانوی نیست و نباید همانند یک موضوع ثانوی باشد. 1چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت (GIFT) یک رویکرد ساده، اما بسیار دقیق برای ادغام تحلیل جنسیتی در طراحی پروژه است.

چهارچوب و تئوری فراگیر جنسیت موارد زیر را احتوا می کند:

  • جنسیت را تعریف می کند؛
  • رابطه بین جنسیت و عوامل بالقوه منازعه و اهمیت آن را در تامین صلح شرح می دهد؛
  • تئوری تغییر و چهارچوب تحلیلی را برای شمولیت جنسیت بررسی می کند؛ و
  • رهنمودهای مشخصی را در رابطه با ادغام جنسیت در طراحی پروژه ارائه می نماید.

Related Publications

Gender Inclusive Framework and Theory (Hausa)

Gender Inclusive Framework and Theory (Hausa)

Tuesday, June 22, 2021

By: Kathleen Kuehnast, Ph.D.; Danielle Robertson

Daftarin da ke bada kulawa ga jinsi kundi ne da akayi nazari a tsanake wajen samar da shi da zai saukaka yadda za’a rika bada kulawa tare da amfani da al’amuran da suka shafi jinsi yayin tsara wani shiri ko aiki. Saboda aikin samar da zaman lafiya ya dogara da nazartan al’amarin da yake dubawa, daftarin da ke bada kulawa ga jinsi ya gabatar da hanyoyi uku na nazartan al’amuran da suka shafi jinsi-mata, zaman lafiya da tsaro; halaye da dabi’un maza na kwarai; da asali ko alamomi da suka hadu da juna-an samar da su da nufin fuskantar al’amuarn jinsi dan kyautata tsara shirye-shiryen jaddada zaman lafiya.

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Gender Inclusive Framework and Theory (Burmese)

Gender Inclusive Framework and Theory (Burmese)

Monday, May 10, 2021

By: Danielle Robertson; Kathleen Kuehnast, Ph.D.

အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော ကျားမရေးရာ မူဘောင်နှင့် သဘောတရားလမ်းညွှန် (GIFT) သည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းများရေးဆွဲရာတွင် ကျားမရေးရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော၊ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စေ့စပ်သေချာသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းသည် အခြေအနေအပေါ် မူတည်နေသည့်အတွက် အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးနည်းလမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းသောဖိုဆန်သည့်နည်းလမ်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆက်နွယ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်း စသည်ဖြင့် ကျားမဆန်းစစ်လေ့လာမှု ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း (၃) မျိုးကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပေးထား သော အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်တွင် ကျားမရေးရာအခြေပြုတွန်းအားများကို ယင်းနည်းလမ်းတစ်ခုစီက ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Gender Inclusive Framework and Theory (Swahili)

Gender Inclusive Framework and Theory (Swahili)

Wednesday, May 5, 2021

By: Kathleen Kuehnast, Ph.D.; Danielle Robertson

Mwongozo wa Nadharia na Mfumo wa Kujumuisha Jinsia Zote (GIFT) ni njia rahisi na zana ya kina inayowezesha kujumuisha uchambuzi wa kijinsia katika uundaji wa mradi. Kwa sababu kazi ya kudumisha amani inategemea muktadha, GIFT inaweka mbele njia tatu za uchambuzi wa kijinsia-mtazamo wa Wanawake, Amani na Usalama; mtazamo wa Uume wenye Amani; na mtazamo wa Utambulisho Ingiliani-ambazo zote zinaangizia mabadiliko ya kijinsia katika mazingira fulani ili kutengeneza vyema miradi ya kudumisha amani.

Type: Tools for Peacebuilding

Gender

Democracy Is the Afghan Government’s Best Defense Against the Taliban

Democracy Is the Afghan Government’s Best Defense Against the Taliban

Thursday, April 22, 2021

By: Scott Worden; Belquis Ahmadi

The Biden administration’s announcement last week that U.S. troops would be out of Afghanistan by September 11 came as a blow to the current peace talks and many Afghan citizens who appreciate the rights and freedoms that international forces have helped to defend against the Taliban. Still, President Biden made clear that the United States continues to support the Afghan government and democratic system, and, to that end, the administration has indicated it would request $300 million from Congress in additional civilian aid. But Biden explicitly de-linked U.S. troops from that equation — stating that they would not be “a bargaining chip between warring parties.”

Type: Analysis and Commentary

Peace Processes; Gender; Democracy & Governance

View All Publications