ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးတည်ရာတွင်နည်းလမ်းများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင် စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများ နှင့် အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သူများ အကြား ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အ ပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများအား မည်သို့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာလိုသည့် စီစဉ်သူများ ၊ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ၊ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းသူများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအား ပံ့ပိုးပေးနေသော သင်တန်းဆရာများ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူများ နှင့် အခြားလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာ၊   စပိန်ဘာသာ နှင့် အာရဗစ် ဘာသာ တို့ဖြင့် ရယူ ဖတ်ရှု

မာတိကာ

 • မဟာဗျူဟာ မြောက် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ မိတ်ဆက်
 • SNAP: အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန် မိတ်ဆက်
 • အခန်း (၁) : အောင်မြင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း
 • အခန်း (၂) : အောင်မြင်သော ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စတင်ခြင်း
 • အခန်း (၃) : လူအချင်းချင်းကြားမှ ပဋိပက္ခဖြန်ဖြေရန် နှင့် ညွန့်ပေါင်းတည်ဆောက်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း
 • အခန်း (၄) : အုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို တိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
 • အခန်း (၅) : အများပြည်သူ သိရှိမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းဗျူဟာ တည်ဆောက်ရန် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အခန်း (၆) : SMARTT ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်း
 • အခန်း (၇) : အင်အားတည်ဆောက်ရန် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း နှင့် အစဥ်လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • အခန်း (၈) : ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းအတွက် အကြမ်းမဖက်သည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အခန်း (၉) : အတူတကွ စုစည်းခြင်း - မဟာဗျူဟာမြောက် စီစဥ်ဆောင်ရွက်မှု အချိန်မှတ်တိုင်များ
 • ဝေါဟာရ

Related Publications

Comment—et quand—le pouvoir populaire peut faire avancer la paix dans un contexte de guerre civile

Comment—et quand—le pouvoir populaire peut faire avancer la paix dans un contexte de guerre civile

Thursday, August 19, 2021

By: Luke Abbs; Marina G. Petrova

Malgré une brève accalmie due aux restrictions liées à la COVID-19, ces dernières années ont été témoins de l'une des plus grandes vagues de résistance non-violente mondiale de l'histoire récente, 2019 étant largement surnommée “l'année de la protestation.” Ces mouvements – du Myanmar à la Colombie en passant par l'Inde – sont largement axés sur la lutte contre l'autoritarisme ou la réparation des injustices sociales. Moins annoncé et discuté est le rôle de l'action non-violente dans les contextes de guerres civiles et des processus de paix. La non-violence stratégique peut également favoriser la paix dans ces contextes, mais le timing et les tactiques sont la clé du succès.

Type: Analysis and Commentary

Nonviolent Action

¿Cómo y cuándo puede el poder popular promover la paz durante guerras civiles?

¿Cómo y cuándo puede el poder popular promover la paz durante guerras civiles?

Thursday, August 19, 2021

By: Luke Abbs; Marina G. Petrova

A pesar de una breve pausa debida a las restricciones de la COVID-19, en los últimos años hemos visto una de las mayores olas de resistencia no violenta a nivel mundial y 2019 fue catalogado como "el año de la protesta". Estos movimientos – desde Myanmar hasta Colombia y la India – se centran en gran medida en la lucha contra el autoritarismo o en subsanar injusticias sociales. Menos difundido y discutido es el papel de la acción no violenta en medio de las guerras civiles y los procesos de paz. La no violencia estratégica puede fomentar la paz también en estos contextos, pero el momento y la táctica son la clave del éxito.

Type: Analysis and Commentary

Nonviolent Action

From the Street to the Peace Table: Nonviolent Mobilization during Intrastate Peace Processes

From the Street to the Peace Table: Nonviolent Mobilization during Intrastate Peace Processes

Tuesday, August 17, 2021

By: Véronique Dudouet

Though nonviolent grassroots movements often help spur transitions to peace and democracy, they are rarely invited to play a role in formal peace processes. Yet these movements can and do influence the course and content of peace negotiations and contribute to the quality and durability of the resulting peace. This report examines the strategies they employ and provides insights for grassroots movements currently mobilizing for peace or change in Myanmar, South Sudan, Syria, Yemen, and elsewhere.

Type: Peaceworks

Nonviolent Action

Mobilization, Negotiation, and Transition in Burkina Faso (French)

Mobilization, Negotiation, and Transition in Burkina Faso (French)

Thursday, August 5, 2021

By: Eloïse Bertrand

En octobre 2014, un soulèvement populaire massif a destitué le président de longue date du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et conduit à une transition menée par des civils, laquelle a abouti à des élections libres et équitables en novembre 2015. Ce rapport illustre l’importance de la culture nationale du dialogue et du consensus et les avantages d’un vaste et solide réseau entre les groupes de négociation. Bien que la violence dans le pays ait augmenté depuis lors, les enseignements tirés de la transition au Burkina Faso peuvent être d’une aide précieuse pour guider les efforts de mobilisation populaire, les négociations et les perspectives de paix et de démocratie à long terme dans d’autres contextes.

Type: Special Report

Nonviolent Action

View All Publications


Related Projects

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

The impetus behind SNAP comes from case study research that highlights how grassroots activists, organizers, and peacebuilders engaged in nonviolent action and peacebuilding can use approaches from both fields together to strategically plan and more effectively prevent violence, address grievances, and advance justice. While scholars such as Adam Curle, John Paul Lederach, Lisa Schirch, Veronique Dudouet, and Anthony Wanis-St. John have explored synergies between the two fields for decades, the SNAP guide is one of the first to offer practical modules and exercises meant to help practitioners operationalize the combined approach at the grassroots

Education & Training; Mediation, Negotiation & Dialogue; Nonviolent Action; Peace Processes

View All