ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးတည်ရာတွင်နည်းလမ်းများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင် စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများ နှင့် အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သူများ အကြား ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အ ပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများအား မည်သို့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာလိုသည့် စီစဉ်သူများ ၊ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ၊ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းသူများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအား ပံ့ပိုးပေးနေသော သင်တန်းဆရာများ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူများ နှင့် အခြားလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာ၊   စပိန်ဘာသာ နှင့် အာရဗစ် ဘာသာ တို့ဖြင့် ရယူ ဖတ်ရှု

မာတိကာ

 • မဟာဗျူဟာ မြောက် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ မိတ်ဆက်
 • SNAP: အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန် မိတ်ဆက်
 • အခန်း (၁) : အောင်မြင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း
 • အခန်း (၂) : အောင်မြင်သော ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စတင်ခြင်း
 • အခန်း (၃) : လူအချင်းချင်းကြားမှ ပဋိပက္ခဖြန်ဖြေရန် နှင့် ညွန့်ပေါင်းတည်ဆောက်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း
 • အခန်း (၄) : အုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို တိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
 • အခန်း (၅) : အများပြည်သူ သိရှိမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းဗျူဟာ တည်ဆောက်ရန် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အခန်း (၆) : SMARTT ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်း
 • အခန်း (၇) : အင်အားတည်ဆောက်ရန် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း နှင့် အစဥ်လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • အခန်း (၈) : ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းအတွက် အကြမ်းမဖက်သည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းပရိယာယ်များ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အခန်း (၉) : အတူတကွ စုစည်းခြင်း - မဟာဗျူဟာမြောက် စီစဥ်ဆောင်ရွက်မှု အချိန်မှတ်တိုင်များ
 • ဝေါဟာရ

Related Publications

In the Struggle for Peace, Four Lessons From a Leader

In the Struggle for Peace, Four Lessons From a Leader

Thursday, May 5, 2022

By: Jonathan Pinckney, Ph.D.

Recent years of declining democracy and rising authoritarianism and violent conflict form what President Biden and others call the “defining challenge of our time.” Biden, like millions of people, see nonviolent struggles for freedom, such as those led by the Mahatma Gandhi and Dr. Martin Luther King, Jr., as humanity’s best way to meet this challenge. Last week, though few may have realized it, the world lost a man who, over the last fifty years, helped us to understand and act on that insight: Dr. Peter Ackerman.

Type: Blog

Nonviolent Action

Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan

Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan

Tuesday, May 3, 2022

By: Marija Marovic;  Zahra Hayder

From 2013 to 2018, Sudanese civil society actors carved out a variety of civic spaces that laid the foundation for Sudan’s 2018–2019 December Revolution. This report assesses the factors that gave rise to this remarkable mobilization—in particular how civil society development ultimately enabled the Sudanese opposition to sustain a decentralized, nationwide, and robust nonviolent campaign characterized by widespread mass participation, unity of leadership and purpose, and a commitment to nonviolent discipline—and what it will take to keep the country’s democratic transition on track.

Type: Special Report

Nonviolent Action

Dissent and Dialogue: The Role of Mediation in Nonviolent Uprisings

Dissent and Dialogue: The Role of Mediation in Nonviolent Uprisings

Monday, April 11, 2022

By: Isak Svensson;  Daan van de Rijzen

While both mediation and nonviolent resistance have been the subject of significant scholarly work, the connection of the two fields has received less attention. Using newly collected data on nonviolent uprisings Africa from the Mediation in Nonviolent Campaigns data set, this report explores several questions: When does mediation occur in the context of nonviolent campaigns? Who tends to mediate? What are the challenges, and what are the outcomes? The study offers overall takeaways, policy conclusions, and recommendations for future research.

Type: Special Report

Mediation, Negotiation & DialogueNonviolent Action

Nonviolent Action in the Era of Digital Authoritarianism: Hardships and Innovations

Nonviolent Action in the Era of Digital Authoritarianism: Hardships and Innovations

Wednesday, February 16, 2022

By: Matthew Cebul, Ph.D.;  Jonathan Pinckney, Ph.D.

In the late 2000s and early 2010s, nonviolent action movements employed social media and other digital tools to orchestrate pro-democracy uprisings that took regimes by surprise. Those euphoric early days have since given way to digital repression, restricted online freedoms, and democratic backsliding as authoritarian regimes leverage new technologies to surveil the opposition and sow misinformation. This report documents how nonviolent activists are adapting to digital repression and suggests ways the United States and its allies can slow the pace of autocratic innovation in the use of these technologies.

Type: Special Report

Nonviolent Action

View All Publications


Related Projects

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding

The impetus behind SNAP comes from case study research that highlights how grassroots activists, organizers, and peacebuilders engaged in nonviolent action and peacebuilding can use approaches from both fields together to strategically plan and more effectively prevent violence, address grievances, and advance justice. While scholars such as Adam Curle, John Paul Lederach, Lisa Schirch, Veronique Dudouet, and Anthony Wanis-St. John have explored synergies between the two fields for decades, the SNAP guide is one of the first to offer practical modules and exercises meant to help practitioners operationalize the combined approach at the grassroots

Education & TrainingMediation, Negotiation & DialogueNonviolent ActionPeace Processes

View All